Flere utbygginer på norsk sokkel blir dyrere enn antatt ved plan for utbygging og drift (PUD). Investeringsanslaget for Yme øker med 188 prosent.

Atla
Totals Atla blir stående på stedet hvil, med et investeringsanslag på 1,4 milliarder kroner, estimert i PUD i 2011.

Brynhild
For Lundins Brynhild er det en økning i investeringer på 351 millioner kroner siden PUD. Dette skyldes at en har vedtatt å bore fire brønner i steden for tre brønner og en pilot som skissert i utbyggingsplanen. Dette fører til økte kostnader på undervassanlegget. økningen er fra 4,2 til 4,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer 8,3 prosent.

Edvard Grieg
I Lundins Edvard Grieg er det ingen endringer i investeringsanslag sammenlignet med PUD. Anslaget på 24,2 milliarder kroner fra PUD i 2012 blir stående.

Ekofisk Sør
ConocoPhillips’ Ekofisk Sør har en reduksjon i investeringsanslaget sitt på 785 millioner kroner. Dette skyldes gevinster ved samordning av kontrakter til undervannsanlegg for flere prosjekter og mer effektive boreplanar. Anslaget blir nedjustert fra 28 milliarder kroner (PUD 2011) til 27,2 milliarder. Endringen tilsvarer en investeringsreduksjon på 2,8 prosent.

Eldfisk II
Det er også små endringer ved ConocoPhillps’ Eldfisk II. Investeringsanslaget blir nedjustert med 94 millioner, fra 38 milliarder (PUD 2011) til 37,9 milliarder. Endringen tilsvarer en investeringsreduksjon på 0,2 prosent.

Gaupe
BG Norges Gaupe har en reduksjon i investeringsanslaget sitt på 452,5 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad ubrukte prosjektreserver, lavere kontraktssum for undervannsanleggene og lavere dagrater på flotellet. Operatøren har informert om at det vil bli utarbeidet nye ressurstall for utbyggingen. Investeringsanslaget går ned fra 2,8 milliarder (PUD 2010) til 2,4 milliarder. Reduksjonen tilsvarer en nedgang på 16 prosent.

Gudrun
Statoils Gudrun har en reduksjon i sitt investeringsanslag på 1,6 milliarder kroner. Dette skyldes lavere investeringer knytte til plattform, der gunstige kontrakter, kutt i styringskostnader og endring av fasing fører til reduksjonen. Investeringsanslaget går fra 20,6 milliarder (PUD 2010) til 19 milliarder, tilsvarende en nedgang på 7,8 prosent.

Jette
For Det norskes Jette er det en økning i investeringsanslaget på om lag 319 mill. kroner. Dette skyldes i stor grad en økning i kostnader forbunden med en endring i bore- og kompletteringstid. Det er også økning i kostnader knyttet til modifikasjoner, samt ledelse og prosjektering grunnet forlenget prosjektgjennomføringstid på tre måneder. Operatøren har informert departementet om at det vil bli utarbeidet nye kostnads- og ressurstall for utbyggingen. Investeringsanslaget går fra 2,6 milliarder (PUD 2012) til 2,9 milliarder, noe som er en økning på 12,3 prosent.

Kårstø Expansion Project 2010
KEP2010 har et investeringsanslag som er 378 mill. kroner lavere enn ved PUD. Dette skyldes hovedsaklig en prosjektreserve inkludert i PUD-tallene som ikke har vært brukt. Det er også noen avvik som skyldes endringer i omfang. Investeringsanslaget går fra 6,7 milliarder kroner (PUD 2008) til 6,3 milliarder, tilsvarende en nedgang på 5,7 prosent.

Knarr
For BG Norges Knarr er det en økning i totale investeringer på 90 mill. kroner i forhold til anslaget i PUD. Anslaget for undervannsanlegg har økt betraktelig, grunnet stramt marked for undervannsinstallasjoner. Videre har det vært økende kostnader knyttet til prosjektledelse for undervannsinstallasjoner og innretning. Samtidig har investeringsanslaget for boring og komplettering blitt redusert betraktelig, grunna en reduksjon på tallet brønner på Knarr Vest. Tallet på brønnrammer er redusert frå tre til to. Investeringsanslaget går fra 11,4 milliarder kroner (PUD 2011) til 11,5 milliarder, tilsvarende 0,8 prosent økning.

Martin Linge
I Totals Martin Linge er det heller ingen endringer i investeringsanslaget fra PUD i 2012. Anslaget blir stående på 25,6 milliarder kroner.

Oselvar
Produksjonen på Dong E&P Norges Oselvar tok til i april 2012. Det oppdaterte investeringsanslaget på Oselvar ligger på 183 mill. kroner over investeringsanslaget angitt i PUD. Dette skyldes høyere kostnader enn ventet knyttet til boring og komplettering av brønner. Anslaget øker fra 4,9 milliarder kroner (PUD 2009) til 5,1 milliarder, noe som tilsvarer en økning på 3,7 prosent.

Stjerne
Statoils Stjerne har en reduksjon i investeringsanslaget sitt på 287 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte kostnader knyttet til flotell, der både redusert dagrater og redusert flotellperiode fører til reduksjon. Her går investeringsanslaget fra 5,3 milliarder kroner (PUD 2011) til 5 milliarder kroner, noe som tilsvarer en investeringsreduksjon på 5,5 prosent.

Valemon
For Statoils Valemon er investeringsanslaget økt med 551 mill. kroner siden PUD vart levert. Investeringsanslaget økes fra 26,3 milliarder kroner (PUD 2011) til 26,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,1 prosent. Dette skyldes i stor grad en økning i kostnader for levetidsforlengelse på Heimdal-plattformen, der rikgassen fra Valemon skal transporteres. Videre har det vært en økning i kostnader for ledelse og prosjektering som ble underestimert i PUD, enn økning i kostnader forbundet med oppfølging av byggearbeidet av plattformen og en økning i kostnader som skyldes boring av en ekstra brønn for å injisere av borekaks. Samtidig har prosjektet hatt lavere investeringer knyttet til plattformen, der høy internasjonal konkurranse har medvirket til lavere priser enn ventet.

Valhall Videreutvikling
Det totale investeringsnivået for Valhall videreutvikling var ved PUD anslått til om lag 25,2 mrd. 2012-kroner. Det oppdaterte investeringsoverslaget viser en samlet økning på om lag 21,6 mrd. kroner sammenlignet med PUD. Investeringene knyttet til ny innretning på feltet var ved PUD-tidspunktet beregnet til 15,5 mrd. 2012-kroner. Kostnadene for denne er i dag estimert til 23,5 mrd. 2012-kroner, en økning på åtte mrd. kroner. Denne økningen skyldes endringer i utformingen av innretningen og kostnadsvekst. Arbeidet med integrering av gammelt og nytt anlegg blir også mer omfattende enn planlagt. I tillegg skyldes kostnadsendringen at reservoaret på feltet viser seg mer komplekst enn ventet i PUD, noe som gjør det nødvendig med flere brønner. Kostnadene for boring av hver brønn har også økt. En avgjørelse om å installere havbunnsseismikk og behov for ekstra flotell bidrar ytterligere til kostnadsøkningen. Det er fremdeles god lønnsomhet i prosjektet. Investeringsanslaget øker fra 25,2 milliarder kroner (PUD 2007) til 46,7 milliarder. Det er en økning på 85,7 prosent.

Vigdis Nordøst
For Statoils Vigdis Nordøst er det en økning i investeringsanslaget på 273 mill. kroner. Dette skyldes en økning i kostnader knyttet til konstruksjon og installasjon av undervannsanleggene, og en økning i installeringskostnader av dieselsystem grunnet dårlig vær. Investeringsanslaget øker fra 4,2 milliarder kroner (PUD 2011) til 4,5 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 6,5 prosent.

Visund Sør
Det er små endringer i investeringsanslaget til Statoils Visund Sør. Anslaget fra PUD i 2011 blir nedjustert med 88 millioner fra 5,3 milliarder til 5,2 milliarder. Endringen tilsvarer en nedgang på 1,7 prosent.

Yme
Det oppdaterte investeringsoverslaget for Talisman Energy Norges Yme viser en økning i investeringene på om lag 9,2 mrd. 2012-kroner fra det som ble estimert i PUD i 2007. Investeringsanslaget for Yme øker fra 4,9 milliarder kroner (PUD 2007) til 14,1 milliarder. Det tilsvarer en økning på 188,4 prosent.

Produksjonsstart for Yme var i PUD anslått til januar 2009. Yme-feltet skal bygges ut med en leid plattform og et undervannsanlegg. Undervannsanlegget er installert og brønnene boret og kompletterte. Kostnadene knyttet til boring og komplettering er høyere enn anslått i PUD. Det har vært og er betydelige problemer knyttet til ferdigstillingen av plattformen. Hoveddelen av kostnadsøkningen i prosjektet er knyttet til leveransen av plattformen som er vesentlig forsinket på grunn store tekniske utfordringer. Dette har medført forlenget prosjektvarighet og dermed økt kostnader knyttet til blant annet leie av flotell og økte kostnader knyttet til ledelse og prosjektering. Det står fremdeles igjen betydelig arbeid før utbyggingen av Yme-feltet er sluttført.

Rettshaverne og leverandøren av plattformen utgreier i dag hvordan prosjektet skal sluttføres. Det er i dag ikke satt et nytt tidspunkt for start av produksjon på Yme. Departementet ser alvorlig på kostnadsøkningen og de betydelige utsettelsene av produksjonsstart. I lys av overskridelsene i kostnader, utsatt start og uvisshet rundt videre fremdrift, har departementet bedt operatøren om å levere en endret PUD for Yme til departementet innen 31. desember 2012.

LES MER:

Store overskridelser på nordnorske prosjekter

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR