RWE Dea og partnerne vil bygge ut Zidane-gassfeltet i Norskehavet Nord for NOK 11 milliarder.

Feltet, som ligger i PL 435 nord i Norskehavet, nærmere bestemt blokkene 6507/7 og 8 , inneholder ressurser er i størrelsesorden 17,1 millioner Sm3 gass og 0,4 millioner Sm3 kondensat. Dette er planlagt utbygd gjennom en brønnramme med fire brønnslisser på Zidane , knyttet opp mot Heidrun -plattformen med en 14 km lang rørledning.

Videre vil en kontrollkabel legges parallelt med rørledningen fra Heidrun til brønnrammen. Etter nødvendig behandling av gassen på Heidrun vil eksporten skje via en 7 km lang gassrørledning fra Heidrun til et forhåndsinstallert tilknytningspunkt på Polarled, som knytter Statoil Aasta Hansteen til Nyhamna. Her vil gassen vil bli ytterligere behandlet til salgskvalitet (tørket og rekomprimert) før den sendes videre via Langeled til markedet i Storbritannia.

Ikke enige

PL 435 har alt klart for å levere en plan for utbygging og drift til myndighetene, men må først bli enige med Heidrun-lisensen.

Petromagasinet er kjent med at forhandlingene har pågått hele våren, uten at lisensene har klart å bli enige.

– De kommersielle diskusjonene med Heidrun ble ikke avsluttet før sommerferien, sier Øystein E. Eliassen, Manager HSSEQ & PR/Communication i RWE Dea Norge til Petromagasinet. Operatøren har ikke ønsket å kommentere forhandlingene utover det. Konsekvensen er at Zidane-utbyggingen blir stående på vent.
– PUD vil ikke bli levert myndighetene før Zidane har en bindende avtale med Heidrun, sier Eliassen.

NOK 11 milliarder

Det endelige investeringsomfanget vil bli presentert når PUD blir levert, men i Konsekvensutredningen anslår operatøren (foreløpige estimat) at investeringene vil være i størrelsesorden NOK 11 milliarder ved tilknytning til Heidrun.

”Driftskostnadene for Zidane vil imidlertid variere noe over år, avhengig av periodisk vedlikehold av brønner og undervannsutstyr. De gjennomsnittlige, årlige driftskostnadene for feltinstallasjoner, brønner og utstyr montert på Heidrun-plattformen, inkludert tariffer og kjøp av kraft, er i størrelsesorden én milliard NOK,” heter det videre.

Konvensjonell subsea-løsning

Subsea-produksjonssystemene på Zidane vil være basert på kjent teknologi; det installeres en brønnramme med fire brønnslisser og styringssystem. Produksjonssystemet får de 7,5 MW som trengs til drift, prosessering og eksport av brønnstrømmen, fra Heidrun-plattformen. I samsvar med norsk regelverk vil brønnrammen være overtrålbar.

Som nevnt skal brønnstrømmen fra Zidane gjennom en termisk isolert rørledning med innvendig diameter på 12″ til Heidrun-plattformen. Dette røret konstrueres med en designtemperatur på 145 °C og et designtrykk på 300 bar. På grunn av høyt trykk i reservoaret vil det installeres HIPPS (High Integrity Pipeline/Pressure Protection System) på brønnrammen for å beskytte mot overtrykk i produksjonsrøret.

Heidrun-modifikasjoner

Mye av diskusjonen mellom Zidane- og Heidrun -lisensene har gått på hvem som skal betale for modifikasjonene når Zidane-brønnstrømmen skal inn på Heidrun: Man vil installere en ny modul som har nødvendig utstyr for prosessering av brønnstrømmen fra Zidane, en modul med følgende utstyr:

*Et nytt stigerør for mottak av brønnstrømmen og et nytt stigerør for

eksport av gass fra den nye modulen.

*Et separasjonssystem som separerer vann/kondensat fra gass. Kondensatet og

vannet sendes videre til det eksisterende anlegget på Heidrun. Gassen blir videre duggpunkts-behandlet for å tilfredsstille krav til gasseksport.

*En gasskompressor vil installeres for å komprimere gassen opp til nødvendig

eksporttrykk. Kompressoren vil bli drevet av en gassturbin. Det er i dag ikke nok

elektrisk kraft tilgjengelig på Heidrun til å benytte en elektrisk motor.

Det vil så langt som mulig benyttes kapasitet i eksisterende systemer på Heidrun:

Kondensat vil som nevnt bli behandlet i eksisterende prosesseringsanlegg og eksportert sammen med Heidruns olje, mens produsert vann fra Zidane vil bli behandlet i eksisterende anlegg, og reinjisert med produsert vann fra Heidrun. I anleggets nedetid vil vannet bli renset i Heidruns renseanlegg før det slippes til sjø. Det er snakk om små vannmengder fra Zidane.

Videre må det bygges et nytt kjølesystem om bord i den nye modulen, og noen eksisterende støttesystemer (instrumentluft, metanol etc.) må utvides, ellers vil eksisterende støttesystemer være tilstrekkelige for å dekke behovet til Zidane.

Heidrun + Polarled = hub

Den nye modulen vil kobles opp mot eksisterende kontrollrom på Heidrun, og ved avtagende produksjon på Zidane vil tilgjengelig kapasitet på den nye modulen kunne benyttes til prosessering av gass fra andre felt i nærheten. Zidane-modifikasjonene vi altså på sikt gjøre Heidrun-plattformen til egnet hub for marginale gassressurser i området.

Til slutt vil en 7 kilometer lang rørledning legges fra Heidrun til et forhåndsinstallert forgreningspunkt på Polarled. Også koblingspunktet på Polarled vil ha nødvendig kapasitet til å ta imot gass fra Zidane og fra andre funn i området om dette skulle være aktuelt på et senere tidspunkt.

Kondensatet vil derimot eksporteres med skip sammen med Heidruns olje.

Fire brønner

Det er planlagt fire produksjonsbrønner på feltet. Disse vil bli boret fra en brønnramme plassert sentralt over Zidane øst og vest. Boreprogrammet strekker seg over ca 400 dagers bore- og kompletteringsarbeid, og brønnene planlegges boret i 2016 og 2017.

Det er ikke valgt borerigg for produksjonsboringen på Zidane ennå, men en mulig riggkandidat er ”Leiv Eiriksson,” da RWE har en opsjon på forlengelse av nåværende riggavtale.

Den daglige driften av Zidane vil bli ivaretatt av Statoils driftsorganisasjon for Heidrun, lokalisert i Stjørdal. Hos RWE vil det bli etablert en egen driftsenhet for Zidane, med noen få ansatte ved selskapets hovedkontor på Skøyen i Oslo eller integrert i Statoils driftsorganisasjon for Heidrun. Hovedforsyningsbasen for Heidrun er i Kristiansund.

Lokalisering av base for utbyggingsfasen av Zidane er ikke endelig avklart.

I konsekvensutredningen har man beregnet omkring 3,5 år fra PUD-levering til første produksjon.

Partnere i PL 435 er RWE Dea Norge AS (operatør, 40 prosent andel), Edison International Norway Branch (20 prosent), Maersk Oil Norway AS (20 prosent), og OMV (Norge) AS ( 20 prosent).

Forrige artikkelSeabird landet Afrika-kontrakt
Neste artikkelRolls-Royce med Brasil-leveranse

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR