Fersk dom: Innleide har samme rett på bonus som fast ansatte
Glenn Stangeland
31. juli 2018
Illustrasjonsfoto: Norsk olje og gass
Fersk dom: Innleide har samme rett på bonus som fast ansatte
Glenn Stangeland
31. juli 2018

Innleide arbeidstakere har samme rett til bonus som fast ansatte.

Dette ifølge en fersk dom fra Stavanger tingrett.

På vegne av to medlemmer, anla Industri Energi søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid til BP og senere Aker BP, som har bonusordning for sine ansatte.

Får over 200.000 kroner hver
Tvisten ble behandlet av Stavanger tingrett, hvor stridens kjerne var om bonus er å anse som lønn og vederlag for arbeid.

Ifølge dommen må Semco Maritime betale henholdsvis 217.758 og 242.467 kroner til de to. I tillegg må selskapet ut med drøye 50.000 kroner i saksomkostninger til hver.

«Å nekte A og B bonus som de ansatte mottar utelukkende på grunn av at de er innleide, kan vanskelig karakteriseres som reell likebehandling. Dersom ordinær lønn utgjorde hele inntekten ville en ordning med ulik avlønning være i direkte og åpenbar strid med Arbeidsmiljøloven Retten kan ikke se at dette kan bli annerledes selv om inntekten i Aker BP, er strukturert slik at den består av tarifflønn og bonus», står det i dommen.

Intet skille mellom selskaps- og individuell bonus
– Vi anførte at bonus faller inn under virkeområdet for likebehandling, mens bemanningsforetaket, representert ved NHO, anførte at bonus ikke er å anse som lønn. NHO viste også til at bonusen ikke ble tildelt som følge av individuell vurdering av arbeidsinnsats, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi ifølge fagforeningens egen nettside.

Det var enighet mellom partene om at de to Industri Energi-medlemmene ville vært berettiget bonus som direkte ansatte. Utleier og NHO anførte at det måtte gjøres et skille mellom såkalt selskapsbonus som utbetales som resultatoverskudd og individuelle bonuser som har tydeligere innslag av arbeidsinnsats og individuell vurdering av arbeidsprestasjoner.

I dommen slår Stavanger tingrett fast at bonus er å anse som lønn og at formålet om reell likebehandling tilsier at bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet.

– Stavanger tingrett fant i tråd med våre anførsler at det ikke er naturlig å gjøre et slikt skille og at bonus, uavhengig av opptjeningsmåten, skal være omfattet, sier Karianne Rettedal.

Kan få stor betydning
Hun er svært tilfreds med utfallet i saken.

– Dette vil få stor betydning for alle innleide til selskaper som har bonusprogram for sine fasteansatte. Dommen sikrer at ansettelsesform ikke har betydning for avlønning. Det gjør at det vil være mindre attraktivt for bedriftene å bruke innleid arbeidskraft, noe som støtter lovens intensjon om at faste ansettelser skal være hovedregelen, sier Rettedal.

Dommen kan ankes.