Aker BP klaget til OED etter å ha «mistet» operatørskap: – Usaklig favorisering av Equinor
Glenn Stangeland
16. august 2019
Foto: Aker BP
Aker BP klaget til OED etter å ha «mistet» operatørskap: – Usaklig favorisering av Equinor
Glenn Stangeland
16. august 2019

At frontene mellom Aker BP og Equinor er steile når det kommer til valg av utbyggingsløsning for NOAKA-området i Nordsjøen, er noe alle vet.

Men  selskapene har havnet i enda en betent konflikt, denne gangen i Norskehavet.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Kjøpte lisenser av Total

Problemene startet da Aker BP kjøpte en samling funn og lisenser av Total for rundt 1,8 milliarder kroner sommeren 2018.

Med i denne pakken var 50 prosent av PL 127 og 127D, to letelisenser lokalisert i samme område som Norne, Skarv og Ærfugl. Total var operatør for begge, og Aker BP regnet med at selskapet skulle overta også denne rollen i lisensen.

Men Equinor, som eier den andre halvdelen av lisensene, ønsket også å overta som operatør, og dermed endte saken på bordet til Olje- og energidepartementet.

Både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet konkluderte med at begge selskapene var fullt ut skikket til å få tildelt operatørskapet, men OED valgte til slutt Equinor. Hovedsakelig fordi man mente at selskapet har best forutsetning for å utforske Lange-formasjonen i Kritt.

«Usaklig favorisering av Equinor»

Denne avgjørelsen fikk Aker BP til å se rødt, og selskapet klaget på avgjørelsen.

I klagen heter det blant annet:

«Aker BP stiller seg uforstående til departementets begrunnelse for vedtaket. Når det gjelder erfaring med boring i Kritt mener Aker BP det fremstår som påtakelig at OED fremhever utelukkende boreerfaring fra 2017 og 2018, og viser til at selskapet har solid erfaring med boring i Kritt, herunder i tilknytning til utvikling av Ærfugl. 

Videre at valget av denne perioden som avgjørende for vurderingen fremstår tilfeldig eller opportunistisk. Aker BP mener derfor at departementets begrunnelse fremstår utilstrekkelig og selektiv.»

Aker BP mener videre at avgjørelsen om å gi operatørskapet til et annet selskap enn kjøper er brudd på etablert praksis ved transaksjoner  og at OED ikke har tatt hensyn til egne mål om mangfold på sokkelen.

«Aker BP anfører at begrunnelsen for valget innebærer en usaklig favorisering av Equinor og at den kan gi grunnlag for spørsmål om hvorvidt det er andre beveggrunner for beslutningen enn den som er anført. Det hevdes at i saker som beror på myndighetsutøvelse har Aker BP ved flere anledninger blitt møtt med påstander om at Equinor selv oppfatter å ha en preferert posisjon», heter det i saksdokumentene.

Full oversikt over kommende letebrønner og feltutbygginger får du i Petro Database. Prøv gratis i 30 dager.

 

Klagen avvist

Klagen er nå behandlet, og Olje- og energidepartementet endte på samme konklusjon som i runde 1; Equinor er best skikket til å operere de to lisensene.

«Aker BP har solid erfaring og god informasjonstilgang når det gjelder Lysing-formasjonen i Kritt, spesielt gjennom operatørskapet i Skarv Unit og Ærfugl-feltet. Når det gjelder Lange-formasjonen i Kritt ligger derimot de fleste felt, funn og prospekter i dette området i utvinningstillatelser hvor Aker BP ikke er rettighetshaver», skriver OED og fortsetter:

«Departementet kan ikke se at det er mer sannsynlig at det vil oppnås optimal ressursforvaltning med Aker BP som operatør for disse to utvinningstillatelsene enn med Equinor. Virksomheten i disse to utvinningstillatelsene frem til utløpet i 2023 vil bestå av leteaktivitet. Videre skal innfasing av funn til eksisterende infrastruktur uansett skje med sikte på å maksimere verdiskapingen. En bruker er derfor sikret rett til bruk av andres innretning dersom hensynet til rasjonell drift eller samfunnsmessige hensyn tilsier det. Denne retten er uavhengig av hvilket selskap som er operatør.»