Alarmer, kabler i klem og rusk i øyet – Ukens uhell 48
John Økland
23. januar 2019
(Foto: Harald Pettersen, Statoil)
Alarmer, kabler i klem og rusk i øyet – Ukens uhell 48
John Økland
23. januar 2019

Aker Bp
Felt: ULA
Innretning/Landanlegg:
Safe Scandinavia
Dato: 24.11.18

Safe Scandinavia hadde falsk alarm på noen røykdetektorer som førte til mønstring av alt personell om bord på Safe Scandinavia. Detektorer ble utløst av damp fra varmtvannstank i maskinrom etter vedlikehold og oppstart av denne.

Repsol Norge AS
Felt: Yme
Innretning/Landanlegg:
DSV Vessel Seven Pelican
25.11.2018

Kl. 03.29 ble en dykkerklokke returnert til dekk, og en umbilical kom da i klem (ikke skadet). Dette medførte at det manglet 15.cm for å få satt dykkerklokken i riktig posisjon slik at de 3.dykkerne kunne returnere til kammerkomplekset. Som følge av dette ble klokkeløpet overskredet med 16.timer. Dykkerne var tilbake i kammerkomplekset kl.11:05.

Felt: Troll
Innretning/Landanlegg:
Transocean Equinox
25.nov.2018

HC gas detektor HVAC system 23, trigget generell alarm. Rigg mønstret ihht station bill. To personer fra brannlag utstyrt med frisklufts masker og håndholdte gass sensorer verifiserte ingen gass i omkringliggende områder. Teknisk personell verifiserte at feil på detektor var årsaken til alarm. Rigg gikk over i normaliseringsfase.

Equinor
Felt: Heidrun
Innretning/Landanlegg:
Heidrun B
26/11-18

I forbindelse med en hydraulikk lekkasje på en thruster på Heidrun B og tilhørende feilsøking/reparasjon ble det i slutten av oktober og begynnelsen av november rapportert om utslipp til sjø av hydraulikkolje med tilhørende meldinger. Thrusteren har i perioden siden første hydraulikk lekkasje vært avstengt, men med et lite overtrykk i systemene for å motvirke vanninntrengning og fare for havari av thruster. Det er i perioden siden 5/11 avlest et forbruk av hydraulikkolje og påfølgende utslipp til sjø av 235 liter Tellus S2 V32 for å opprettholde dette overtrykket. Det har vært jobbet med å identifisere alternativ hydraulikkolje og også tiltak for å redusere forbruket. Siste døgn er det rapportert forbruk og utslipp av 0,5 ltr. Det er for øvrig dialog med miljødirektoratet knyttet til disse forholdene.

ConocoPhillips Skandinavia
Felt: Ekofisk
Innretning/Landanlegg:
West Linus @ Ekofisk 2/4-Zulu
26.11.2018

I forbindelse med opprigg for en sement jobb, ble en blindplugg på en sementlinje demontert og latt henge i sikringskjetting. Mens involvert personell klargjorde chiksan som skulle kobles til sementlinjen ryker kjetting og blindpluggen faller 3,6 m. Pluggen veier 4,5 kg. To personer som var involvert i arbeidsoperasjonen jobbet på dekket under og var i nærhet til nedslagspunktet. Ingen personer ble truffet.

Equinor
Felt: Gullfaks
Innretning/Landanlegg:
Gullfaks C
23.11.2018

Under riving av stilas merket stilasarbeider at han fikk et rusk på øyet. Han skylte selv øyet på nærmeste skylle stasjon, og oppsøkte sykepleier i etterkant for å sjekke øyet. Sykepleier behandlet øyet og stilasarbeider kunne gå tilbake til arbeid neste dag.

Repsol Norge AS
Felt: Yme
Innretning/Landanlegg:
DSV Vessel Seven Pelican
25.11.2018

Kl. 03.29 ble en dykkerklokke returnert til dekk, og en umbilical kom da i klem. Dette medførte at det manglet 15 cm for å få satt dykkerklokken i riktig posisjon slik at de 3 dykkerne kunne returnere til kammerkomplekset. Som følge av dette ble klokkeløpet overskredet med 5 timer og 55 minutter. Dykkerne var tilbake i kammerkomplekset kl.11:05.

Statoil
Felt: Martin Linge
Innretning/Landanlegg:
Martin Linge A
27.11.2018

Generell Alarm ble utløst fra to RI Flammedetektorer på helidekk. ARL var på stedet i løpet av 2 minutter og situasjonen ble raskt avklart. Årsaken til utløsningen er foreløpig ukjent. Helidekket på Martin Linge er ikke operativt, og det pågikk arbeid i området. Undersøkelser pågår for å finne årsaken. Ingen videre aksjoner initiert.

AkerBP
Felt: Ivar Aasen
Innretning/Landanlegg:
Ivar Aasen
28.11.2018

Under normal drift blir nedstengingsnivå NAS 2.0 aktivert. Årsak til aktivering er feil på overvåkning av en overtrykkssikring i sjøvann kjølesystem. Generell alarm aktiveres automatisk og anlegget stenger ned produksjon og injeksjon. Beredskapsorganisasjonen mønstrer.

AkerBP
Felt: Valhall
Innretning/Landanlegg:
PH
28.11.2018

I forbindelse med kraftig uvær løsnet et tynnplate-beslag og falt 6.6 meter ned på gangvei. Det oppholdt seg ingen personer i området. Vekt på fallende gjenstand var 1.1 kg.

Equinor Mongstad
Innretning/Landanlegg:
Raffineri
21.11.2018

Falt på is under arbeid på kai 11. Det var et tynt lag med is på bakken som en ikke la merke til når en jobbet med rutinekontroll av en kran. Ble transportert til legevakt der det ble konstatert ribbeinsbrudd med påfølgende sykemelding av lege.

Equinor
Felt: Gunnvald
Innretning/Landanlegg:
Deepsea Bergen
29.11.2018

19:27 Ble brann alarmen automatisk utløst i heis sjakt på styrbord side. Det ble annonsert på PA å mønstre iht alarm instruks. Det ble bekrefte at brann alarmen var utløst pga vann damp fra lensevann separatoren. OIM valgte allikevel å fortsette med mønstring som øvelse. 19:37 Bekreftet full POB. Equinor Notification Center ble informert og har loggført hendelsen.

Equinor
Felt: Troll
Innretning/Landanlegg:
COSL Promoter
29.11.18

Melding om mønstring etter falsk alarm. Fikk alarm på H2S sensor i kanal for luftuttak fra shaker, som førte til utløsning av giftig gass alarm og påfølgende mønstring. Riggen var ikke påkoblet brønn og lå i sikker sone fra template.