BOP-trøbbel på Gullfaks og gangvei som falt ned – uhellene i uke 9
Glenn Stangeland
16. april 2019
Foto: Equinor
BOP-trøbbel på Gullfaks og gangvei som falt ned – uhellene i uke 9
Glenn Stangeland
16. april 2019

22. februar
Equinor
Mongstad
Ved planlagt nedkjøring av kraftvarmeverk kl 15.15 kom det inn røykdetektoralarm i trafokiosk i prosessanlegg. Beredskap ble mobilisert som konstansterte at en strømforsyning til en «heater» var ødelagt. Det er ikke personskade ifm hendelsen og prosessanlegg går som normalt. Det var en strømdipp i område som kan være en mulig årsak.

22. februar
Equinor
Statfjord C
Ventil for innblending av RF1 i brannvann slangestasjon er utilsiktet blit satt i posisjon som gjør at RF1 lakk ut av slangen inne i slangeskapet. Dette har stått slik en liten før det ble oppdaget. Noen har sannsynligvis vært borti ventilhendelen ved passasje uten å oppdage at ventilen har åpnet litt. Ca 480 liter RF1 har lekket ut på dekk og gått i åpen drain.

22. februar
Equinor
Martin Linge
Martin Linge feltet mistet strømtilførsel som følge av strømbrudd på land. Beredskapsledelse mønstret og alt arbeid ble stanset og sikret. Nødgenerator og midlertidige generatorer ble startet og situasjonen var normalisert i løpet av en halv time. Strøm fra land vil bli faset inn i løpet av dagen 23.02.19

24. februar
Equinor
Troll B
Ved et uhell ble deluge for modul M20 manuelt utløst på Troll B. 3 personer var i området hvor deluge ble utløst. Tre personer ble våte og måtte skifte benklær. Ingen ble skadet. Hendelsen ble raskt avklart. Delugeutløsning med skum pågikk i ca 2,5 minutter. Produksjonen trippet og anlegg ble trykkavlastet som følge av delugeutløsningen. Brannvann med skumvæske type Solberg RE-HEALING RF1, 1% Foam gikk i open drain og videre gjennom anlegget til sjø. Estimert mengde RF1 sluppet ut er 2 m3.

22. februar
Gassco
Kollsnes
Kollsnes hadde nødavstengning som konsekvens av bortfall av hovedkraft. Hovedkraft tilbake kl.1550. Forberedelse til oppstart er iverksatt og oppstart er planlagt i løpet av ettermiddag kveld.

22. februar
Equinor
Troll A
Mistet strømmen fra land kl 15:02. Brannalarm i LQ (falsk alarm pga følgefeil etter strømutfall). Mønstring ihht alarminstruks: alt fungerte OK. Situasjonen ble raskt avklart og personell demobilisert fra livbåter. Plattformen var på nødkraft til strøm fra land ble lagt tilbake kl 17:25. Åpnet for produksjon fra kl 19:35.

22. februar
Equinor
Gullfaks A/B/C
Ved oppkobling av 18 3⁄4’’ BOP på Gullfaks C, brønn C-03, ble det avdekket tekniske uregelmessigheter på BOP. BOP ble demontert og deler sendt i land for nærmere undersøkelser. Undersøkelsene identifiserte mekaniske skader på BOP kutte ram mekanisme. Avvik ble også påvist på tetningsringer. Tilsvarende 18 3⁄4’’ BOP er installert på henholdsvis Gullfaks A og Gullfaks B. Basert på funn påvist på Gullfaks C BOP, ble det besluttet å sende også disse BOP’ene til land for nærmere undersøkelser. Før demontering og ilandsendelse av BOP Gullfaks A og Gullfaks B ble brønnene midlertidig plugget, se vedlagte barriere oversikter Gullfaks A-13, Gullfaks B-08 og Gullfaks C-03. Arbeid er igangsatt for å vurdere alternative løsninger for å kunne gjenoppta operasjonene.

24. februar
Equinor
Gina Krog/Maersk Integrator
Person fikk skadet tuppen av høgre pekefinger grunna slagskade under arbeid.

25. februar
Eni
Goliat FPSO
Intern lekkasje gjennom 56ESV8007, ventil fra Sloptank Vest (Dirty Sloptank). Ventil holder ikke lekkasjekriteriene. Kompenserende tiltak: Manuelle ventiler er stengt nedstrøms ESV. Det vil ikke bli pumpet slop fra denne tanken før ventilen er reparert eller det er satt inn ny ventil.

26. februar
Equinor
Martin Linge
14:10 – Shut-down av shore power fra MLA. Harbour generator (HG) startet som følge av shut down av shore power. 14:23 – Første deteksjon av røyk i maskin casing ved kjele C. 14:29 – POB OK, alle beredskapslag mønstret. 14:32 – Situasjon avklart, beskjed om kun røyk i maskin 14:34 – Nesten ikke røyk igjen etter at harbour generator ble stoppet. 15:36 – Normalisert situasjon, alt startet opp igjen. 15:44 – Beredskapslag dimmitert. Undertrykk i maskin pga forbrennings luft tilførsel for Harbour generator, dette førte til at røyk/eksos ble dratt ut fra kjeleviften på kjele C.

26. februar
Equinor
Hammerfest LNG
Østre gangvei falt ned fra laveste parkerings nivå. Gangvei falt ned på betongdekk til kai. I forbindelse med feilsøk på hydraulikksystemet på gangbru (91-ME-001) var det behov for stillas for å få tilkomst. Under bygging av stillaset falt ytterenden av gangbrua ned på betongplattingen/kai. Dette medførte at de to hydrauliske innerstemplene på gangbrua traff stillaset slik at det flyttet på seg. To stillasoperatører var involverte i byggingen av stillas da hendelsen inntraff. Ingen personer ble truffet eller fysisk skadet. Hendelsen påvirker ikke produksjonen på anlegget da alternativ gangvei vil benyttes ved båtanløp. Hammerfest LNG vil be om at hendelsen blir gransket på konsernnivå.

26. februar
Equinor
Heimdal
Umiddelbart etter oppstart av turbin til hovedkraft etter gjennomført turbin bytte, ble det bekreftet gassdeteksjon i luftavtrekk turbinhood. Dette førte til GA, mønstring av beredskapsorganisasjon samt mønstring av personell til livbåt. Situasjonen ble raskt avklart og personell ble demobilisert fra livbåter etter 20 minutter. Feilsøking viser at nippel på ny turbin ikke var montert. Lekkasjerate er beregnet til ca. 0,07 kg/s, varigheten på lekkasjen var ca. 30 sek. Synergi er laget for læring av hendelsen samt etablering av nødvendige tiltak.

27. februar
Eni
Goliat
Intern lekkasje igjennom 33ESV1907, ventil fra Cargo Tank 4 senter til strippepumpe. Ventil møter ikke interne testkrav. Kompenserende tiltak: 33HV3320 nedstrøm 33ESV1907 låses i stengt posisjon. Strippelinen vil ikke bli brukt før barrierefunksjonen er tilbakestilt eller erstattet.

14. februar
Equinor
Mongstad
I forbindelse med undersøkelse av luktproblematikk på råolje og produkt laboratoriet, ble det avdekket manglende rørstuss under gulv fra avtrekkskap, som benyttes til utslagsvask for kjemikalier. Utslagsvasken har vært brukt til å tømme ut restvolumer etter utførte analyser fra laboratoriet. Rørstrekket fra denne er inspisert og det ble avdekket ytterligere 3 lekkasjepunkter. Dette har ført til at det meste av det som er tømt ut har gått direkte til grunn under betonggulvet i laboratoriet. Lekkasjene er vurdert til å ha pågått siden 2011, og totalt utslipp av røde kjemikalier og olje er estimert til ca. 4 m3. Miljødirektoratet er informert om saken. Ut fra opplysningene i saken i forhold til konsentrasjon av mulige eksponerende stoffer, er det neglisjerbart potensiale for ARS for personellet.

28. februar
Equinor
Oseberg C
Sandskjermer var kjørt til 5161 m MD i reservoaret. Var nesten ferdig med å sirkulere bunn opp (volum i annulus fra over Liner Hanger Running Tool) når en fikk gassdeteksjon i returstrømmen. Annular elementet på BOP ble aktivert. Situasjonen ble raskt normalisert.

28. februar
Aker BP
Ula
I forbindelse med pumping av diesel oppsto det en internlekkasje på pumpeenhetens sugeside i opplegg for trykkregulering. Operasjonen ble umiddelbart stoppet. Ca. 35 liter diesel ble samlet opp, mens ca. 15 liter gikk til sjø.