Brønnhendelse og fall fra gardintrapp – uhellene i uke 17
Glenn Stangeland
19. juni 2019
Foto: Seadrill
Brønnhendelse og fall fra gardintrapp – uhellene i uke 17
Glenn Stangeland
19. juni 2019

ConocoPhillips
Eldfisk/West Elara
15. april
Under boring i reservoarseksjon ble det observert økning av boreslam i aktiv tank.  Innstrømningssjekk ble utført og brønn ble stengt inne som følge av en mindre tilbakestrømming. Pågående arbeid med å gjenopprette primærbarrieren ved å øke slam vekt i brønnen og standard utsirkuleringsmetoder.

Aker BP
Valhall PH
17. april
Et flatjern på 2,35 kg falt ned 6 meter under arbeid med bygging av kabelgater på Valhall PH. Objektet falt gjennom grating på mellomdekk og landet på kjellerdekk, dette området var ikke avsperret.

Aker BP
Ula
18. april
Ved bruk av gardintrapp falt person ned fra lav høyde. Mistanke om lårhalsbrudd, pasienten sendes til land for videre behandling.

Gassco
Draupner
20. april
Under krankjøring på Draupner S oppstod en kommunikasjons svikt mellom dekksarbeider og kranfører. Dekksarbeider stod mellom rekkverk og basket, da basket (ca. 2 tonn) ble utilsiktet løftet. Avstand mellom basket og rekkverk er ca.90 cm. Det oppstod fare for klemskade på dekksarbeider.

ConocoPhillips
Tor
23. april
Klokken 06:15 melder Ekofisk radar om en fiskebåt med kurs mot plattformens sikkerhetssone. Standbyfartøy og helikopter mobiliseres som sikring og for å oppnå kontakt med båten. Kontakt med båten ble opprettet 06:45. Fiskebåten hadde en kurs 1000 meter øst av plattform. Lokal beredskapsorganisasjon på EldS mobilisert.

Equinor
Norne
17. april
Det er avdekket svekkelse på brannvannssystemet på Norne. Etter observasjon av drypplekkasje ble det besluttet å inspisere brannpumpe 71P7200 innvendig, det ble avdekket tæringer i materialet. Pumpen blir erstattet av lagerført pumpe innen få dager. Nabopumpe ble deretter inspisert, det ble avdekket tæringer også i denne pumpen, uten at de hadde medført noen lekkasjer. Denne pumpen er satt tilbake i drift i påvente av innkjøp av ny pumpe. Pumpens kapasitet ble nylig testet, og har noe redusert kapasitet på høye rater. De to pumpene i forskipet er sjekket med boroskop, tæringer er også der under utvikling, men i mindre omfang enn i akterskipet. Aktivitetsnivået om bord er redusert i tråd med selskapets retningslinjer ved svekkelser i brannvanskapasitet, og videre utredninger pågår.

Equinor
Oseberg A
15. april
I forbindelse med hydraulikkoljebytte på nødlåringssytemet til en livbåt oppstod det en lekkasje og 20 liter med HYDRAWAY HVXA 15 HP som gikk til sjø Bakenforliggende årsak var at akkumulator på systemet var defekt. Intern læring og rutiner vil bli endret for å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.

Equinor
Johan Sverdrup RP
24. april
Brannalarm blir utløst i en temporær luftkompressor på riser plattform værdekk. Automatisk nedstengning av luftkompressor med påfølgende skumutløsning blir aktivert. Alarm reaksjonslag kommer til stedet etter ett minutt, aktiverer nødstopp og gir tilbakemelding om at brannen er slukket. Området rundt kompressor blir avsperret. Luftkompressor er nå lagt ut elektrisk og dieselstilførsel avstengt. Årsak til hendelsen vil bli undersøkt nærmere. Johan Sverdrup riser plattform er på nåværende tidspunkt i installasjonsfase og inneholder ikke hydrokarboner.

Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
25. april
Singel gassdetektor utløst i avlufting fra malingslager. Medfører bl.a følgende automatiske funksjoner:  – Gassalarm – Aktivisering av ventilasjonsvifter i området – Elektrisk isolering av ikke-essensielt/uttak for temporært ikke ex- utstyr. Ingen andre detektorer i området ble utløst. Det ble bekreftet at det ikke var gass i området, men da årsak til deteksjon ikke utmiddelbart ble identifisert, ble det valgt å gjennomføre mønstring i henhold til beredskapsplan internt på installasjonen. 2. linje beredskap ble informert men ble anbefalt å ikke iverksette mobilisering (Equinor) da situasjonen ble vurdert til å være av mindre alvorlig karakter uten behov for ekstern assistanse. Videre undersøkelser konkluderte med feil på gass sensor Normalisering ble gjennomført 09:44

Aker BP
Valhall PH
25. april
For produksjonsdøgnet 25.04.19 var det gjennomsnittlige OIW-tallet til sjø ca. 100 ppm, totalt ca. 240 liter. Dette gjør at begrensningskravet om vektet max. snitt på 30ppm/måned kan bli overskredet. Både Ksat/NOFO og EMSA/Kystverket har oversendt rapporter om detektert olje på sjø. Undersøkelse har vist at disse deteksjonene må skyldes økt oljemengde i produsert vann som beskrevet ovenfor – og at moderat sjø gjør disse oljefilmene tydelig synlige fra satellitter. Aker BP vil fortsette å monitorere oljefilmen. Årsakene til det forhøyede utslippet var først relatert til feil på en flowmåler, deretter tømming av en dreneringstank, veksling mellom bruk av oljeseparator og Solids Handling, og fluktuasjoner i produsertvann-anlegget etter avvikssituasjoner.