Fot i klem, fallskade og resten av uhellene på sokkelen i uke 32
Glenn Stangeland
25. september 2018
Foto: Aker BP
Fot i klem, fallskade og resten av uhellene på sokkelen i uke 32
Glenn Stangeland
25. september 2018

Equinor
Gullfaks C
8. juli
Under en visuell inspeksjon med ROV av produksjonsrørledning A (19D-G11) fra Tordis feltet ble følgende funn observert: Et intervall på ca 35 m av røret har forflyttet seg i en bue (buckling) fra KP9050 til KP 9085. Det er to arr i grusen i området. Rørledning er ikke tatt ut av drift, integritet mhp. lekkasjefare er vurdert. Analyser av langtidseffekter vurderes videre før evt ny grusdumping. Equinor Marin har etablert en midlertidig overvåkning rundt denne lokasjon for å sikre at tråling ikke forekommer.

Equinor
Heidrun
4. august
K
napp for manuell utløsning av deluge gikk aktiv uten at noen hadde trykket på knappen. Feilsøking i etterkant viste at det var feil på elektronikken.  Generell alarm, deluge i M32 og NAS 2.1 ble automatisk utløst. Mønstring ble gjennomført og avblåst først når området var sjekket og klarert og POB-kontroll oppnådd.

Equinor
Heidrun
5. august
Under fotografering i kranbom ramlet gassmåler (183 gram) ut av lommen og falt 29 meter ned på D12. Dette er et område hvor det ofte befinner seg personell. Gassmåleren er av plast med runde hjørner. Fallenergi på 52 J tilsier at hendelsen kunne ført til alvorlig personskade om noen hadde blitt truffet.

Equinor
Oseberg B
5. august
Personskade-brudd i ankel. Ved forflytning fra dekk og inn i kontainer hektet høyre fot seg i styrekabel til trommel som lå på utsiden av kontainer. IP tråkket samtidig med venstre fot på dørstokk til kontainer, foten sklei av dørstokk og vedkommende falt med vridning i kroppen. IP fikk medisinsk behandling av innsatslag om bord, og ble sendt videre til land med SAR. På legevakten ble det konstatert brudd i ankel.

Wintershall
Brage
5. august
Deler av en rørsupport falt til gangvei i område M11 nord. Dette er et område der det normalt ferdes personell. Det var ingen på gangveien da rørsupporten falt. Rørsupporten var sveist til struktur 5,5 meter over gangveien. Den har falt ned som følge av korrosjon i innfesting. Supporten understøttet et avløpsrør som pt ikke er i bruk. Vekten på rørsupporten er 0,92 kg. Fallenergi til gangvei blir da 49,6 Joule. Trekkes det fra 180 cm for eventuell treff av personell blir fallenergien 33,4 Joule.

Aker BP
Valhall
5. august
Person var i gang med å fjerne plastemballasje av en pakning/kasse med vannflasker. Det ble brukt kniv og ved et uhell gled kniven og kuttet vedkommende i hånden. Person ble gitt førstehjelp og fraktet til Valhall PH for nærmere behandling av sykepleier. (sydd 2 sting) Person var deretter arbeidsfør.

Equinor
Heimdal
6. august
Kl.00.50 gikk generell alarm, som følge av utløsning av varmedetektor i modul M30. Produksjonen ble nedstengt, trykkavlastning startet. Beredskapsorganisasjon og alt personell mønstret ihht. alarminstruks. Aktuelt område ble sjekket ut, og det ble avklart at det ikke var varme eller brann i området. Varsling av 2.linje Equinor ble utført ihht DFU-3. POB ble etablert og alle om bord ble gjort rede for. POB = 74. Situasjonen om bord ble normalisert, mønstret personell ble demobilisert kl.01:45. Det arbeides nå med å finne årsak til utløsning av varmedetektor.

Gassco
Kårstø
3. august
Operatør mistet fotfeste og falt bakover ned på grating. Dette skjedde under arbeid med å henge opp et notifikasjonsskilt på toppen av en tank. Operatøren prøvde å ta seg for, men ramlet bakover, med fallhøyde ca 1,2 m. Operatøren fikk skadet rygg og håndledd. Etter å ha fått førstehjelp, ble vedkommende ble sendt til sykehus, der det ble konstatert at det var ingen brudd, men  operatøren ble sykemeldt i 3 dager etter dette.

Aker BP
Ula
4. august
Høyt oljeinnhold i produsert vann. Døgngjennomsnitt var 138 mg/l. Hendelsen skyldes at nivåtransmitter på separator hadde hengt seg opp og mer olje ble dratt over til sykloner og degasser enn normalt. Hendelsen følges opp etter selskapets retningslinjer.

Lundin
Edvard Grieg
6. august
Trekloss fra en palle, samt en kort påspikret planke ble funnet på MOB-båt Davit C11 ifm jobb. Treverket antas å ha løsnet og falt over rekkeverk ifm. kasting av en trepall i skip for treverk på dekk som ligger 12 meter over Davit. Treskip innehar en trepall som mangler «hjørnekloss» i skip og antar dermed at denne har falt til nivået under. Det er uvisst eksakt når hendelse har skjedd. Området hvor treverket ble funnet er normalt avsperret og har også vært det i perioden hvor hendelsen har skjedd. Total fallenergi beregnet til 63 Joule.

Equinor
Tjeldbergodden
6. august
Rutinemessig verifikasjon av ventilposisjoner avdekket at ratt og interlockkasse hadde løsnet fra en ventil, nær å falle av. Ventil er plassert utenfor rekkverk med 16 meter til bakkenivå. Vekt på ratt og interlock 5,6 kg. Løse deler løftet av og sikret.

Point Resources
Jotun B
8. august
Klokken 04:07 utløses alarm på grunn av røykdetektor i gang boligkvarter melder om røyk. Det ble raskt avklart at det ikke var røyk tilstede og at en feil med røykdetektoren var årsak til alarmen. Personell ble mønstret i livbåt. Klokken 04:27 ble mønstring avsluttet og normal drift gjenopprettet.

ConocoPhillips
Ekofisk
8. august
I forbindelse rydding etter endt arbeid løsnet meisel fra meiselhammer og falt ned i avsperret område. Personell ikke eksponert. Vekt på meisel 0,5 kg og fallhøyde 9,5 meter.

Aker BP
Ula
8. august
Under landing med shuttlehelikopter løsnet det en formsydd presenning fra en åpen lastbærer / container plassert på et dekk under helikopterdekket. Presenningen blåste ut av lastbæreren og stanset i et stillas ca. 6 meter fra sitt utgangpunkt.

Spirit Energy
Oda/Maersk Interceptor
8. august
Person fikk foten i klem mellom foringsrør og rørstøtte på dekk. Under utlegging og klargjøring av 9 5/8 foringsrør fikk den ene av de to personene som jobbet på dekk foten i klem mellom et rør i bevegelse og en rørstøtte, personen kontaktet sykepleier på riggen der det ble bestemt å sende han inn til Stavanger med regulær crewflight samme dag for undersøkelse. Det var ikke fare for klemskade av den andre personen på dekk. Det ble bekreftet en skade på sene i foten, personen blir sykemeldt resten av offshoreperioden. Maersk Drilling og Spirit Energy har iverksatt tiltak og hendelsen vil bli gransket.

Equinor
Sleipner A
9. august
SKR fikk inn telefon til 112 nødnummeret. Det var noe knitring på linjen også ble det brutt. Det var ikke mulig å oppspore hvor telefonoppringningen kom i fra og det ble besluttet i sammen med beredskapsleder å kjøre full mønstring for å få oversikt over personell. Ved første opptelling manglet det en person og det tok noe tid før denne gjorde seg til kjenne. Alt personell ble gjort rede for og situasjonen normalisert.