Krever at Rowan tar grep for å sikre beredskap og vedlikehold
Pressemelding
30. november 2017
Krever at Rowan tar grep for å sikre beredskap og vedlikehold
Pressemelding
30. november 2017

Petroleumstilsynet har undersøkt Rowan Norway med hensyn på beredskap og vedlikeholdsstyring på Rowan Stavanger.

Tilsynet identifiserte flere avvik og forbedringspunkt.

Ptil har nå gitt selskapet følgende pålegg:

  • Gjennomgå vedlikeholdsstyringssystemet, inkludert kompetanse og opplæring i bruken av dette slik at dette ivaretar regelverkets krav. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdstyringssystemet ikke er blitt identifisert og fulgt opp.
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det for alle innretninger under Rowans ansvarsområde i Norge, planlegges og utføres nødvendig opplæring og vedlikehold i henhold til regelverkets krav. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil innen 27.11.2017 sammen med tilbakemeldingen på tilsynsrapporten.

«Før innretninger, som per nå ikke er i operasjon på norsk kontinentalsokkel, tas i bruk på norsk sokkel må Rowan sikre at de kan drives forsvarlig jf. aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger jf. rapportens avsnitt 5.2.», skriver Ptil.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 11.12.2017.