Ptil: – Fortsatt mange feil på det elektriske anlegget på Goliat
Pressemelding
11. desember 2018
Foto: Eni Norge
Ptil: – Fortsatt mange feil på det elektriske anlegget på Goliat
Pressemelding
11. desember 2018

Ptil har ført tilsyn med Eni rettet mot selskapets oppfølging og styring av elektriske anlegg på Goliat.

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Eni etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav for elektriske anlegg på Goliat FPSO.

Ptil skriver at pålegg gitt etter tidligere tilsyn med Goliat FPSO har hatt effekt, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid.

«Det avdekkes fremdeles feil og mangler som sammen med omfanget av utestående vedlikehold, gir utfordringer knyttet til håndtering av enkeltvis og samlet risiko på innretningen.»

«Det er et relativt stort omfang utestående arbeid knyttet til fagområdene elektro og instrument. Dette omfatter både utbedringer og vedlikeholdsetterslep.»

Tilsynet avdekket tekniske feil og mangler ved sentrale barriereelementer og oppfølgingen av disse i vedlikeholdsstyringssystemet SAP.

«Våre observasjoner fra dette tilsynet viser at det fremdeles eksisterer feil og mangler som, inntil de er korrigert, representerer en usikkerhet som gi et negativt bidrag til risikobildet for Goliat FPSO.»

I tilsynet ble det identifisert avvik innenfor følgende områder:

 • Brannspjeld
 • Nødavstengingssystem
 • Nødkraft – avbruddsfri strømforsyning
 • Nødbelysning
 • Sikkerhetssystemer, overvåkning og kontroll
 • Elektriske installasjoner
 • Opplæring, organisering og driftsprosedyrer
 • Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr og funksjoner
 • Evakuering fra rom med høypenningsinstallasjoner
 • Avviksbehandling
 • Risiko og barrierestyring

På bakgrunn av dette pålegges Eni Norge å «utarbeide en realistisk og forpliktende plan for å ferdigstille utestående sikkerhetskritisk arbeid. Dette innebærer også å ferdigstille status for teknisk tilstand på sikkerhetskritiske barrierer.»

Fristen for å etterkomme pålegget er 1. mars 2019.

Du kan se hele rapporten her!