Riksrevisjonen slakter Ptil
NTB
NTB
15. januar 2019
Riksrevisjonen slakter Ptil
NTB
NTB
15. januar 2019

Riksrevisjonen kritiserer Petroleumstilsynet for manglende oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i oljesektoren.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier det er svært alvorlig at tilsynet ga oljeselskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsklarert.

I rapporten fra Riksrevisjonen heter det at Petroleumstilsynet ikke i tilstrekkelig grad avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og heller ikke bruker de reaksjonsmidler tilsynet rår over, nå det er behov for det.

Sektor med høy risiko
– Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i det som er en sektor med høy risiko for ulykker, med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sier Foss.

Riksrevisjonen viser til at Eni hadde store utfordringer med plattformen før den kom til Norge, og at tilsynet derfor burde ha undersøkt den nøyere.
-Tilsynet burde har klargjort om alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften, sier Foss i en pressemelding.

Svakheter
Petroleumstilsynet skal sjekke at aktørene i petroleumsvirksomheten holder høyt nivå innen helse, miljø, sikkerhet og beredskap. Men Riksrevisjonens undersøkelse avdekker svakheter ved tilsynspraksisen, og mener at tilsynet ikke bidrar til å avdekke alvorlig sikkerhetsutfordringer.
Videre betegnes det som kritikkverdig at selskapene ikke utbedrer sine mangler og at tilsynet ikke benytter virkemidler som stans av virksomhet eller tvangsmulkt ved behov.

– Må styrke legitimiteten
Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli understreker hvor viktig det er med et høyt sikkerhetsnivå i petroleumsvirksomheten.
I et brev vedlagt rapporten fra Riksrevisjonen skriver hun at regjeringens ambisjon er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS. Dette er en målsetting som både Stortinget og en samlet næring stiller seg bak.

– Jeg er tilfreds med at Riksrevisjonen har funnet at Petroleumstilsynet i hovedsak følger opp hendelser og bekymringsmeldinger på en god måte. Men revisjonen har merket seg at det er mulig å dokumentere saksbehandlingen bedre i tilsynets arkivsystem, heter det.
Haugli legger til at hun har bedt Petroleumstilsynet om å tydeliggjøre og videreutvikle sin måte å utøve tilsyne på og hvordan reaksjonene skal brukes mer effektivt.
(©NTB)