Ber statsråden legge press på Equinor for å få bygget oljeterminal i nord
Glenn Stangeland
8. mars 2019
Ber statsråden legge press på Equinor for å få bygget oljeterminal i nord
Glenn Stangeland
8. mars 2019

Å bygge terminal eller ikke bygge terminal? Det er spørsmålet.

Da olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg stilte i muntlig spørretime denne uka, ble bygging av en ny oljeterminal på Veidnes nok en gang tema.

Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet mener Equinor har vært «motvillige» i saken og at det bør legges mer press på selskapet og resten av partnerskapet i Johan Castberg-lisensen for å få realisert byggingen av en oljeterminal.

«Har statsråden tatt noen form for initiativ overfor Equinor og eventuelt andre aktører for å samle flere som kan bidra til å finansiere og realisere en infrastrukturløsning med en ilandføringsterminal på Veidnes, i tråd med lovnadene som er gitt, og de forventningene som er skapt?» spurte Sjåstad.

Les også: Dette er alternativene til oljeterminal i Veidnes

Statsråden understreket flere ganger at det ikke er tatt noen beslutning i saken.

«Når det gjelder Veidnes, som det ble spurt om her, har jeg svart ut det anmodningsvedtaket i proposisjonen om Johan Sverdrup-feltet. Det jeg kan si utover det, er at jeg oppfatter at det jobbes godt i lisensen ut ifra det som det ble orientert om tilbake til Stortinget i forbindelse med det anmodningsvedtaket som ble fattet.

Jeg vil presisere at det ikke er tatt noen beslutning om ikke å bygge en nedskalert terminal, som er alternativet på Veidnes. Det jobbes det videre med», sa Freiberg.

Les også: - Terminal vil redusere nåverdien med 2,1 milliarder kroner

Her følger en redigert versjon av debatten fra spørretimen:

Runar Sjåstad (A): Statoil, som nå heter Equinor, inviterte hele Nord-Norge til Veidnes i Finnmark i 2013 for å feire at de skulle bygge en ilandføringsterminal for olje fra Barentshavet på Veidnes. Dette skapte glede, forventninger og krav om at Statoil fulgte opp og på den måten la til rette for store lokale ringvirkninger. I ettertid registrerer vi at Statoil/Equinor skapte usikkerhet vedrørende ilandføring og ilandføringsterminalen.

Stortingsflertallet ba om at utredningen om ulike løsninger for ilandføring skulle legges fram for Stortinget i 2018. Det ble pekt på mulighetene for å se på etablering av flere produserende felt i Barentshavet og olje fra Alta/Gotha og Wisting-feltene som del av en framtidig løsning. Vi registrerer at saken nå er utsatt, og mitt spørsmål til statsråden er derfor:

Har statsråden tatt noen form for initiativ overfor Equinor og eventuelt andre aktører for å samle flere som kan bidra til å finansiere og realisere en infrastrukturløsning med en ilandføringsterminal på Veidnes, i tråd med lovnadene som er gitt, og de forventningene som er skapt?

Statsråd Kjell-Børge Freiberg: Når det gjelder Veidnes, som det ble spurt om her, har jeg svart ut det anmodningsvedtaket i proposisjonen om Johan Sverdrup-feltet. Det jeg kan si utover det, er at jeg oppfatter at det jobbes godt i lisensen ut ifra det som det ble orientert om tilbake til Stortinget i forbindelse med det anmodningsvedtaket som ble fattet.

Jeg vil presisere at det ikke er tatt noen beslutning om ikke å bygge en nedskalert terminal, som er alternativet på Veidnes. Det jobbes det videre med. Jeg har i den samme proposisjonen sagt at jeg skal komme tilbake til Stortinget på egnet måte når den jobben som nå gjøres for å kunne ta en beslutning, er ferdig. Det har statsråden absolutt til hensikt å gjøre.

Runar Sjåstad (A): Jeg registrerer svaret. Jeg tviler ikke på at statsråden er opptatt av denne saken, men når vi ser at man i 2013 var tydelig på at man skulle bygge en ilandføringsterminal, til så å gå helt bort fra det og heller ikke ville utrede det, og så fikk en prosess i denne salen hvor et klart flertall sa at man skulle utrede disse alternativene, man skulle melde tilbake – da skulle jeg ønske at statsråden hadde hatt en litt mer offensiv holdning og brukt den utsettelsen litt bedre med hensyn til å sørge for at man tar det ansvaret man er gitt når man skal drifte på fellesskapets ressurser, og ikke bare sitte i ro og vente til Equinor alene har tatt en avgjørelse. De har vært veldig motvillige i denne saken.

Statsråd Kjell-Børge Freiberg: Det er veldig bra at representanten er utålmodig og peker på de mulighetene denne næringen faktisk representerer og gir. Som jeg sa: Dette er oppriktig en viktig distriktsnæring.

Det at det er forventninger om aktivitet, er bra, for forventer man ringvirkninger, må man også være for denne aktiviteten. Det oppfatter jeg absolutt at representanten er, og det er i hvert fall et godt utgangspunkt for å skape ringvirkninger.

Så mener jeg at det jobbes godt, og – som jeg sa – det er ikke gjort vedtak om ikke å bygge terminalen. Men det må lages et beslutningsgrunnlag. Det jobbes det godt med, og jeg skal komme tilbake til Stortinget når den jobben er gjort.

Geir Adelsten Iversen (Sp): Folk i Finnmark har hatt stor tro på at det endelig skulle bli ilandført olje på Veidnes i Nordkapp kommune. Folk har jo hatt litt dårlige erfaringer med at det har vært lovd mye helt til alt var klart, og så har en gått bort fra lovnadene og de forventningene en har skapt, og det har kommet null arbeidsplasser til lokalsamfunn som har jobbet for at etablering skulle komme.

Vil statsråden reise til Nordkapp og opplyse om at det ikke blir ilandføring, og at de forventningene Nordkapp hadde, bare var luftslott, eller vil statsråden fortsatt love befolkningen i Nordkapp kommune arbeidsplasser i forbindelse med utbygging av Johan Castberg-feltet? Og i så fall: Hvilke arbeidsplasser?

Statsråd Kjell-Børge Freiberg: Jeg vil bare vise til at prosjektet Johan Castberg gir store ringvirkninger. Det gjør det for Finnmark, det gjør det for landet for øvrig, og det gjør det uavhengig av hva konklusjonen kommer til å bli med hensyn til en nedskalert terminal på Veidnes.

Men la meg bare være veldig tydelig på det – og jeg sa det også i stad: Det er ikke gjort en beslutning om ikke å bygge terminal på Veidnes. Det jobbes med det, og så er det rettighetshaverne og prosjektet som tar beslutninger basert på kommersielt grunnlag. Og som jeg sa: Som statsråd har jeg sagt at jeg skal komme tilbake til Stortinget når det er tatt en beslutning, og det har statsråden absolutt til hensikt å gjøre.