Fall, slangebrudd, rekkverk som løsnet og resten av ukens uhell – uke 49
John Økland
30. januar 2019
Eldfisk B. (Foto: ConocoPhillips)
Fall, slangebrudd, rekkverk som løsnet og resten av ukens uhell – uke 49
John Økland
30. januar 2019

Equinor
Felt: Åsgard
Innretning/Landanlegg:
Åsgard B
02.12.2018
Søndag morgen (02.12.2018) ca. klokken 09:30 ble det som en del av daglig rutine foretatt en visuell sjekk av døgnprøven for produsertvann. Det var tydelig tegn til forhøyet konsentrasjon av olje/ kondensat i vann. Det ble samtidig observert noe kondensat på sjø. Man valgte da umiddelbart å stenge vannutløpet på testseparator som man mistenkte var kilden. Det var ikke mulig å detektere HC fra plattformen hverken gjennom lukt eller deteksjon. Foreløpige beregninger antyder et maksimalt utslipp av kondensat på 12 m3. Mer detaljerte beregninger vil bli foretatt. Det ble tatt spotprøver av produsertvann kort tid etter at vi stenge vannutløpet for testseparator. Denne viste normale lave verdier. Foreløpig årsak antas å være gjennomslag av kondensat til vannutløpet i testseparatoren.
Det vil bli foretatt en intern dybdestudie for å se på både årsaksforhold og mengde utslipp.

ConocoPhillips
Felt: Eldfisk
Innretning/Landanlegg:
Ekofisk Z
02.12.18
I forbindelse med klargjøring for et løft ble traverskran sør kjørt nordover. En del av rekkverk på vestsiden av kranbom løsnet og falt i sjø. I tillegg til operatør av traverskran var to andre personer involvert i arbeidet og befant seg innenfor sperret område. Anslått vekt på del av rekkverk ca 1kg. Fallhøyde til dekk 11m. Fallhøyde til sjø 55m.

Equinor
Felt: Snorre
Innretning/Landanlegg:
Snorre B
01.12.2018
Under uttesting av guidesystem for borerør under moonpool oppstod et slangebrudd i en hydraulikkslange. Dette medførte et utslipp av 2 m3 hydraulikkolje av typen Shell Tellus S3 V46 til sjø.Hydraulikkoljen er ihht. sikkerhetsdatabladet i grønn miljøfareklasse. En gjennomgang med fagmiljøet første arbeidsdag, viste at hydraulikkoljen ved operasjonelt utslipp er klassifisert ihht. HOCNF, definert som svart kjemikalie og varslingspliktig.

Equinor
Felt: Troll
Innretning/Landanlegg:
Troll C
03.12.2018
Høyt innhold av olje i utslippsvann. Døgnprøven for utslippsvann viste forhøyet verdier iht. myndighetskrav. Beregninger viser at vi over en 24 timers periode har hatt et forhøyet utslipp tilsvarende 1856 kg med olje i det produserte vannet.

Equinor Mongstad
Felt:
Innretning/Landanlegg:
Raffineri
03.12.2018
I forbindelse med klargjøring av deler til trykk test jobb på 30′′ rørlinje til Johan Sverdrup, inne i prosjektet sin rubb hall, huket foten til person seg fast i en palle. Dette førte til at vedkommende falt og hoften traff betong gulvet. Person klarte ikke å reise seg med egen hjelp. Det ble tilkalt ambulanse som kjørte vedkommende til sykehus for behandling. Det ble konstatert knekt lårhals og personen ble sykemeldt av lege.

Equinor
Felt: Tyrihans
Innretning/Landanlegg:
Transocean Encourage
01.12.2018
I fbm med ryddig og vasking i mekanisk verksted, trakk person ut slange for høytrykksvasking. Person forflyttet seg bakover og trakk samtidig ut slange av trommel. Personen traff en tralle med høyre fot. Dette resulterte i at personen falt bakover og venstre albue slo ned i dekk. Vedkommende gikk selv til sykepleier, og det ble bestemt å sende vedkommende inn for videre undersøkelse. Røntgen påviste brudd i albue.

Equinor
Felt: Statfjord
Innretning/Landanlegg:
Statfjord B
04.12.18
I forbindelse med planlagt inspeksjon av korrosjon under isolasjon ble det avdekket korrosjon på en avgassingslinje på et hjelpesystem (sperreoljesystemet) til en kompressor. Ettersom det andre kompressortoget var nedstengt for reparasjon, har reparasjonsarbeidet medført full nedstengning av produksjonen.

Equinor ASA
Felt: Oseberg Feltsenter
Innretning/Landanlegg:
Oseberg B
04.12.2018
2 av 4 brannpumper ute av drift. Under testkjøring av brannpumpe fikk vi en hydraulikklekkasje. I løpet av gårsdagen fant vi ut at den hydrauliske pumpen sannsynligvis har havarert. I tillegg har vi en brannpumpe ute av drift for planlagt vedlikehold. Dette innebærer ingen redundans for de 2 operative pumpene. Vi innførte umiddelbart risikoreduserende tiltak i henhold til vårt styringssystem. Brannpumpen det har blitt utført planlagt vedlikehold på skal testkjøres og settes i drift i dag.

Felt: Equinor,Snøhvit
Innretning/Landanlegg:
Hammerfest LNG
06.12.18
Automatisk brannalarm utløst klokken 18:04 I L-115 i (Kjelerom) utenfor varmt anlegg. Bekreftet brann kort tid etter, aktuelle rom ble lagt strømløs umiddelbart og 1.linje beredskapsorganisasjon ble mønstret. Automatisk brannalarm er koblet direkte til brannvesen som var her innen kort tid. Brannvesen og røykkdykkerlag fra Equinor gikk i innsats og slukket brann med CO2 apparat. Brann bekreftet slukket 18:25. Foreløpig ser det ut som en brann i elektrisk utstyr i rommet. Trippelvarsling av nødetater etter rutine. Politiet etterforsker saken rutinemessig. Det var ingen personer involvert i hendelsen. Produksjon går som normalt.

Esso Slagen
28.11.18
Istapp løsnet fra fakkel, mens det arbeidet folk i området. Isen traff konstruksjon på vei ned og ble således noe fragmentert. Ingen ble truffet.