Brann på rigg, fregatt-havari og resten av uhellene i uke 45
Glenn Stangeland
9. januar 2019
Foto: North Atlantic Drilling
Brann på rigg, fregatt-havari og resten av uhellene i uke 45
Glenn Stangeland
9. januar 2019

Equinor
Valemon/Kvitebjørn
3. november

Under storm brakk en del av NDB radio antenne til kommunikasjon med HK. Denne antennen består av 5 tynne forgreninger, antennepisker. En av disse antenne piskene brak i sterk vind og falt ned. Antennepisken har en vekt på 0,7 kg og falt 11,5 meter. Det var ikke personell til stede eller i nærheten, av Q31der delen falt. Men området var ikke sperret av. Det er normalt ikke en plass for gjennomgang, men personell er daglig i området. Jeg har på bakgrunn av fall energi valgt å varsle denne som en hendelse med potensial for alvorlig person skade. Området ble sikret når delen ble funnet og antennen vil bli sjekket/sikret når det blir vær til å gå opp i antenne tårn.

Equinor
Hammerfest LNG
3. november

Klokken 22.05 lørdag 3. november 2018 hadde vi deteksjon av gass på 3 detektorer på toppen av Coldbox ved Hammerfest LNG. Trippelvarsling utført og beredskapsorganisasjonen ble mønstret i henhold til instruks. Indre anlegg og Nybyen ble evakuert for personell. Dette inntraff under oppkjøring av anlegget etter en produksjonsstans tidligere på dagen (kl. 0940) Årsak til gassdeteksjonen ble undersøkt, og en rekke mulige kilder til en evt. gasslekkasje ble avklart. Klokken 0430 kunne vi konkludere med at gass som ble detektert kom fra CO2 ventileringskolonne, og følgelig hadde vi ingen reell gasslekkasje. Oppstart av anlegget ble besluttet og beredskapsorganisasjonen demobilisert.

Equinor
Hammerfest LNG
4. november

Kl. 21:27 søndag 4. november 2018 ble det av områdeoperatør observert en drypplekkasje av gass på en Cold dry fakkelheader ved Hammerfest LNG. Indre anlegg og Nybyen ble evakuert for personell. Trippelvarsling utført og beredskapsorganisasjonen ble mønstret i henhold til instruks. I samråd med politi og brannvesen, møtte ikke disse opp ved anlegget, vurdert ut fra at selskapet har personell til å håndtere situasjonen selv. Størrelsen på lekkasjen er å betegne som en mindre lekkasje. Mer nøyaktige beregninger vil bli foretatt i morgen. Produksjonen har blitt holdt stabil, da en nedkjøring av anlegget ville ha medført en ytterligere tilførsel av hydrokarboner til fakkelsystemet. Fokus nå er å avklare årsak for lekkasje samt konkludere på reparasjonsmetode. Beredskapsorganisasjonen demobilisert klokken 02.45.

Equinor
Veslefrikk
4. november

Brannpumpe A på Veslefrikk B ble tatt ned for vedlikehold 04.11.2018 kl 16:24 som følge av planlagt vedlikehold. Etter nåværende plan vil brannpumpen være tilbake i drift 08.11.2018 kl. 19:00. Risikoreduserende tiltak vil være ihht styrende dokumentasjon (WR0213 tillegg for Veslefrikk – Tiltak ved brannvannspumper ute av drift).

Equinor
Heidrun
5. november

I forbindelse med reparasjon av thruster 1 (ref. melding sendt 25/10) på Heidrun B, ble det sluppet ut 15 liter hydraulikkolje, denne gangen Tellus S2 V 32. Reparasjonen viste seg å ikke være vellykket. Endring av oljetype var et forsøk på å bidra til å unngå lekkasje.

Equinor
West Phoenix
5. november

Brann i slam-laboratorium. Klokken 14:52 gikk det en alarm som indikerte røyk i slam-laboratoriet. Mønstringsalarm ble iverksatt og brannlagene mobiliserte for brannbekjempelse. Full POB ble verifisert kl. 14:59. Ingen personer skadet. Strømtilførselen til slam-laboratoriet ble isolert kl.15:03. Innsatslagene fikk på kort tid kontroll over brannen og kl.15:10 var brannen slukket. Deretter fortsatte man med nedkjøling av slam-laboratoriet. Situasjonen var under kontroll kl. 15:43 og man kunne iverksette tiltak for normalisering.
Status for brønnen: Boret 12 1⁄4″ hull på 4155 meter målt dyp, med siste satte fôringsrør 14″ på 3418 meter målt dyp, da hendelsen inntraff. Brønnen ble umiddelbart sikret.
Videre plan: Trekke ut av brønnen til 14″ fôringsrør sko og overvåk brønn. Etabler lokalt gransknings team og start granskning for å få oversikt over skade og årsak til branntilløp. Foreta risikovurdering og evaluer om/når operasjon kan gjenopptas.

Gassco
Vestprosess
8. november

I forbindelse med havari på fregatten Helge Ingstad har Vest prosess røret vært ute av drift deler av dagen. Dette bygde på faren for eksplosjon på fregatten ville kunne skade røret ente direkte eller via Sture. Politi og forsvar har meldt at farenivået er lavt og det er besluttet at en kan starte produksjon i røret igjen.

Equinor
West Phoenix
4. november

Mistet midlertidig kraft på 4 av 8 sidepropeller.

Equinor
West Hercules
7. november

Under trekking ut av hull med 8 1/2″ kjerne, med blokken stasjonær på 42m for setting av slips, falt enden av NOV Wired Drill Pipe kabelen som var festet på top drive siden ned på boredekk i rød sone. Ingen personell var i rød sone, rød sone barrieren var intakt i henhold til beste praksis. Kabel-enden ble funnet hvilende i rød sone. Etter hendelsen ble en Time out for Safety gjennomført, området sikret og søk etter løse komponenter utført. Kabelen ble sikret mot boretårnet, og vil ikke bli re-installert før etter intern granskning er gjennomført. Operasjonen ble deretter gjenopptatt. Innledende beregning antar en kinetisk energi på 293 joule fra fallende del av kabel. Ingen personell var inne i rød sone da hendelsen skjedde. Side rød sone barriere var intakt er det ikke vurdert som potensiale for personskade ved hendelse. Foreløpig klassifisering er Grønn 4.Intern granskning er startet av Seadrill, og utløsende årsak samt tiltak for å forhindre liknende hendelser i framtiden vil bli identifisert og implimentert.

Equinor
Martin Linge
9. november

Et metalldeksel på kabelgate falt fra main deck, ned til gangveien på lower deck, nordside. (Dekket under) Dekselet er ca 3 meter langt og veier 6,1 kg. Fallhøyde vurdert til ca 6m. Hendelsen inntraff under arbeid på nattskift med å fjerne slike deksler fra høyden. De er identifisert som potensielt fallende gjenstander og besluttet fjernet. I dette konkrete tilfellet, var 4 av 6 fester fjernet og arbeidslaget var i ferd med å fjerne de siste to og ta ned dekselet. Området på dekket under, lower deck, var ikke avsperret. To personer oppholdt seg ca 6 m fra der hvor dekselet falt ned. Ingen personer ble truffet.

Eni Norge
Goliat
8. november

I forbindelse med spenningssetting av tyristorstyring for Fuelgas varmeelement fra tavlerom i Utility området oppsto en kortslutning/lysbue internt i starterskuffen (Contactor Feeder). Hendelsen inntraff når elektriker de-isolerte og spenningssatte tyristorstyringen via starterskuffen, og elektriker var således ikke direkte eksponert. Tavlen hadde ingen åpne avdekninger slik at eventuell eksponering vil være sekundær. Tavlerommet har overtrykk og god mekanisk ventilasjon.