Les hele OED sitt svar til NOAKA-eierne
Glenn Stangeland
21. november 2018
Les hele OED sitt svar til NOAKA-eierne
Glenn Stangeland
21. november 2018

Olje- og energidepartementet har ikke funnet grunnlag for å kreve en samordning av hele området mellom Alvheim og Oseberg.

Petro.no har fått innsyn i brevet fra departementet, og her kan du lese hele svaret:

Vedrørende samordning av området mellom Oseberg og Alvheim

Det vises til brev 24. mai 2017 fra Olje- og energidepartementet til Equinor og Aker BP. I brevet ba departementet Equinor og Aker BP legge fram en vurdering av ressursutnyttelse og verdiskaping ved aktuelle utbyggingsløsninger for området.

Selskapene har levert hver sin vurdering og i tillegg kommet med ytterligere innspill og øvrig materiale deretter. Departementet har fått Oljedirektoratet (OD) til å gå gjennom og vurdere dette materialet og øvrige innspill som har kommet fra selskapene i prosessen.

Myndighetenes mål er at petroleumsressursene på sokkelen skal utnyttes på en måte som gir størst mulig verdiskaping. Samordnet utvinning av petroleum på tvers av utvinningstillatelser der dette kan gi vesentlige kostnadsbesparelser og høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet, er sentralt i denne sammenheng. Rettighetshaverne er etter petroleumsloven § 4-7 første ledd pålagt å søke enighet om samordning av petroleumsvirksomhet, der dette åpenbart er rasjonelt.

Etter en samlet gjennomgang av saken, inkludert innkomne innspill fra aktørene og vurderinger fra Oljedirektoratet, er det Olje- og energidepartementets vurdering at det ikke foreligger grunnlag i henhold til petroleumslovens § 4-7 første ledd for å kreve samordning av hele det store området som nå har vært gjenstand for vurdering.

Det var Upstream som først omtalte avgjørelsen.