Ptil om Goliat: – Operatøren var ikke sitt ansvar bevisst
Glenn Stangeland
15. januar 2019
Foto: Vår Energi
Ptil om Goliat: – Operatøren var ikke sitt ansvar bevisst
Glenn Stangeland
15. januar 2019

Riksrevisjonen gir Petroleumstilsynet flengende kritikk for å ha gitt Eni Norge tillatelse til å starte opp produksjonen fra Goliat-plattformen i Barentshavet.

– Vi gir samtykke basert på informasjonen vi får fra operatøren. Det viste seg i ettertid at Goliat ikke var så klar for produksjon som det Eni Norge sa til oss, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet til Ptil.

– Det er selskapene som har ansvaret. Det er de som eier prosjektene og risikoen. I dette tilfellet var ikke operatøren sitt ansvar bevisst, fortsetter hun.

– Gir dere for mye tillit til selskapene?

– Vi skal kunne ha tillit til selskapene. Men vi må ha tilsynsaktivitet i tillegg, og der skal vi nå stramme grepet.

Her er et større utdrag fra rapporten

Petroleumstilsynet involverte Equinor som rettighetshaver for å gjennomgå og verifisere at Eni gjorde det som var nødvendig for å kunne starte opp driften på Goliat.

Equinor utarbeidet en rapport etter sin gjennomgang som inneholdt flere kritiske funn, blant annet at det var stor usikkerhet omkring hva som gjensto av arbeid for å få kontroll med tennkilder. Rapporten forelå etter at samtykke ble gitt, og viste at det gjensto mye arbeid før forutsetningene for samtykket var oppfylt. Petroleumstilsynet etterspurte ikke Equinors rapport og verifiserte ikke at funnene var håndtert på en tilfredsstillende måte av Eni.

Til tross for at Petroleumstilsynet stilte krav til Eni om å dokumentere at alle sikkerhetssystemer, var testet og funnet i orden, valgte tilsynet å stole på Eni og Equinors vurdering om at Goliat var klar til drift, uten å etterspørre dokumentasjon eller verifisere at sikkerhetssystemene var i orden.

Resultatene av Equinors gjennomgang, tilsynet med elektro og tennkilder i 2017, og pålegget som Petroleumstilsynet ga Eni i januar 2017 om å gå gjennom alle planene for ferdigstillingsarbeid, underbygger alle at samtykket til å ta i bruk Goliat ble gitt med for stor tillit til at Eni evnet å håndtere den komplekse arbeidsmengden som gjensto.

Etter Riksrevisjonens vurdering tilsa tidligere erfaringer med selskapet at Petroleumstilsynet burde ha forsikret seg om at aktiviteter som gjensto før Goliat var klar til å tas i bruk, faktisk var  gjennomført, før det ga samtykke til å ta i bruk innretningen. Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at Petroleumstilsynet ikke verifiserte at de utfordringene som hadde fulgt Goliat-prosjektet var utbedret før de ga samtykke.

Erkjenner å ha sviktet

Eni Norge, som nå er en del av Vår Energi, innrømmer at de sviktet sitt ansvar som operatør. 

– Vi erkjenner å ha sviktet når det kommer til forståelse og etterlevelse av den norske modellen i utbyggings- og oppstartfasen av Goliat-prosjektet. Det omfatter også dialogen med norske myndigheter og arbeidstakere, sier kommunikasjonssjef Andreas Wulff i Vår Energi til Petro.no

– Samtidig var denne erkjennelsen også grunnlaget for at toppsjefen i den norske delen av virksomheten ble skiftet ut få måneder etter at Goliat var startet opp. Siden den gang er det lagt ned et betydelig arbeid i forbedre både installasjonen og organisasjonen.